Suppleringsbeskikkelse af censorer til to valgfrie områder på pædagoguddannelsen

Det har vist sig, at vi mangler beskikkede censorer i to af de valgfrie områder på pædagoguddannelsen. Det drejer sig om Natur og udeliv og Sundhedsfremme og bevægelse.
Vi gennemfører derfor en særlig beskikkelsesrunde til disse to områder. Beskikkelsesrunden er åben for alle, der lever op til kompetencekravene til censor beskrevet i prøvebekendtgørelsen §23.
I behandlingen af ansøgningerne vil der blive lagt særlig vægt på ansøgernes kompetencer inden for de/det valgfrieområde som der søges beskikkelse inden for. Ansøgernes generelle kompetencer i forhold til pædagoguddannelsen vil blive inddraget.

Generelle kompetencer
Indgående og aktuelt kendskab betyder, at man er opdateret og har viden om pædagoguddannelsens bestemmelser, opbygning og praksis.
Specifik kompetence betyder, at man har kvalificeret sig gennem en videregående uddannelse, mindst på bachelorniveau eller lignende suppleret med efter- og videreuddannelse.
Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder betyder, at man har kendskab til professionens praksis herunder kendskab til vilkår og områder, som er forbundet med pædagogers arbejdsopgaver.

Valgfrie områder
Indgående og aktuelt kendskab til områdets indhold (mål og metoder) og anvendelsesmuligheder i forbindelse med pædagogers arbejde.
Område 2: Natur og udeliv
Området retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske processer med inddragelse af naturen og uderummet i pædagogisk praksis.
Område 3: Sundhedsfremme og bevægelse
Området retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske aktiviteter med fokus på sundhed, trivsel og kropslig udfoldelse.

Indstillingen af censorer til beskikkelse foretages af Censorformandskabet på baggrund af ansøgninger og i samarbejde med ledernetværket for pædagoguddannelsen.
Retsgrundlaget for beskikkelse af censorer og deres virke er fastlagt i BEK nr 1500 af 02/12/2016 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser Kapitel 6.
Der vil være åben for ansøgning via Professionshøjskolernes Censorsekretariats hjemmeside i perioden 12. januar til 22. februar 2017.


Censorbeskikkelse - generel
Vi modtager løbende henvendelser fra interesserede, som ønsker at blive censor ved pædagoguddannelsen. Vi er rigtig glade for denne interesse, men vi har ikke mulighed for løbende at indstille censorer til beskikkelse.
Beskikkelse af censorer finder sted hvert 4. år, næste gang i 2018. I den mellemliggende periode er det kun muligt for censorformandskabet at indstille nye censorer til beskikkelse, hvis vi har for få censorer. Dette er p.t. ikke tilfældet.
Der vil eventuelt blive brug for flere censorer i nogle af de valgfrie områder. Hvis dette bliver tilfældet, vil vi annoncere efter ansøgere.
I 2018 vil der i god tid inden beskikkelsesrunden blive annonceret i fagblade, enkelte aviser og via hjemmesider og mails om mulighederne for at søge beskikkelse.
Hvis du ikke allerede er censor og ønsker at blive sat på en mailliste, så skriv til Professionshøjskolernes Censorsekretariat på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og bed om at blive sat på maillisten.

Venlig hilsen

Anders Hamming
Censorformand


Kort om censorformandskabets opgaver
Censorkorpset yder et vigtigt bidrag til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet. Censorerne leverer information om uddannelsen gennem censorberetningerne, der udarbejdes efter hver gennemført eksamen. Censorformandskabet sammenskriver beretningerne til en årsberetning, der stiles til ministeriet og til institutionerne. Årsberetningerne for de seneste år kan ses under Orientering/Beretninger. Censorformandskabet er høringsberettiget i forhold til udarbejdelse af nye love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet.

Censorformandskabet stiller sig til rådighed med hjælp og vejledning i forbindelse med censorarbejdet. Som censor er du til en hver tid velkommen til at kontakte din censornæstformand med spørgsmål. Opfordringen gælder især de censorer, der ikke har erfaring med denne del af uddannelsen.